Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Kunderådgivere i Formue Danmark, filial af Formue Norge AS har fast aflønning, samt en variabel del. Den variable del beregnes på baggrund af individuel målopfyldelse i forhold til både kvantitative og kvalitative resultater. Ingen af disse mål er udformet sådan, at de anses at kunne tilskynde rådgiveren til at afvige fra koncernens bæredygtighedspolitik eller andre styrende dokumenter, men fokuserer i stedet på et overordnet mål om at udvikle og bevare den bedst mulige kunderelation.

Vi integrerer bæredygtighedsrisiko i vores investeringsbeslutninger og følger op på forvaltere, som vi mener har svagheder i deres risikostyringsprocesser for bæredygtighed. Ved at påvirke forvaltere til at reducere den bæredygtighedsrisiko, der kan eksistere i deres porteføljer, kan vi også reducere risikoen i vores kunders investeringer. Vi undgår at investere med forvaltere, der efter vores mening har særligt høj eksponering for transitions- eller andre bæredygtighedsrisici og ikke prioriterer dette tilstrækkeligt. I vores dialog med forvalterne undersøger vi også, om forvalterne arbejder med bæredygtighed for at finde nye investeringsmuligheder. Investeringer i transition handler både om risikostyring og om at deltage i den værdiskabelse, der kan komme af store forandringsprocesser.

I investeringsrådgivningen integrerer vi bæredygtighedsrisiko i udviklingen af vores kunders investeringsstrategier. Dette starter med en kortlægning af kundernes ønsker og behov, hvor vi også kan stille fonde til rådighed med eksklusionstilgang og fonde, der har bæredygtighed som hovedmålsætning i deres forvaltning.

Formue Norge AS (LEI-kode 549300KW8UGXZ5QYQS79) tager hensyn til de væsentligste negative indvirkninger af sine investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer. Denne erklæring er den konsoliderede erklæring om de væsentligste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer fra Formue Norge AS, inkluderet Formue Danmark, filial af Formue Norge AS’.

Denne erklæring om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer omfatter referenceperioden fra 1. januar til 31. december 2022.

En vigtig negativ indvirkning (Principal Adverse Impact – PAI) er enhver indvirkning af investeringsbeslutninger eller rådgivning, der resulterer i en negativ effekt på

bæredygtighedsfaktorer, såsom miljø, sociale forhold, respekt for menneskerettigheder og korruptionsbekæmpelse.

Hvor der er tilgængelige data, bruger vi kvantitative analyser til at overvåge porteføljens eksponering for negative indvirkninger. Sådanne analyser er grundlaget for opfølgning på de kapitalforvaltere, vi samarbejder med, og vi bruger aktivt ejerskabet til at påvirke forvalterne til at forbedre deres processer. Vi prioriterer løbende forbedring af dataadgang og -kvalitet.

Mange former for økonomisk aktivitet har potentiale til at påvirke bæredygtighedsfaktorer, og indikatorerne er en måde at måle denne indvirkning på. Tabel 1 i denne redegørelse viser, at vores investeringsbeslutninger har en negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer. Vi mener, at adgang til data og forbedringer i datadækningen er vigtige i vores arbejde med at reducere indvirkninger, og vi håndterer de negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer via engagement med de kapitalforvaltere, vi samarbejder med. I erklæringen nedenfor kan du læse mere om indvirkningerne, de tiltag, der er gjort for at reducere indvirkningerne, politikken for at håndtere indvirkningerne og strategien om engagement.

Download rapport ›

Formue yder hovedsageligt finansiel rådgivning om investeringsfonde og partnerskaber, som for det meste er samlet i såkaldte »fund-of-funds«. Formue har valgt at analysere, overvåge og benytte de vigtigste data om negative indvirkninger på bæredygtighed på de underliggende aktiver. Det sikrer en højere grad af datadækning og gør det muligt for Formue at benytte sin engagementsproces hos de underliggende forvaltere. Der tages således hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i en centraliseret proces, der udføres af Formues investeringsanalyseafdeling, og ikke af individuelle rådgivere. Til gengæld underkastes alle fonde, der anbefales af Formue centralt, (dem, rådgiverne kan anbefale til deres kunder), den samme centraliserede proces med hensyn til analyse og anvendelse af data om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighed.

Formue vil ikke rangordne anbefalede fonde ud fra deres negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, og derfor vil ingen anbefalede fonde blive valgt ud fra en sådan rangordning.

Formue har implementeret en engagementsproces for forvalterne af de anbefalede fonde og partnerskaber. Det er investeringsanalyseafdelingens team for aktier og obligationer, der har ansvaret for at bruge dataene om vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighed i denne engagementsproces. Vigtigste negative indvirkninger på bæredygtigheden analyseres i forhold til indekset, og afhængigt af kvaliteten af datadækningen vil data, der er negative i forhold til det relevante indeks, blive drøftet med de relevante forvaltere med henblik på at fremme forbedringer af processer og udvælgelse hos forvalteren. Rådgiverne anvender sammenfattende præsentationsmateriale, der beskriver denne proces i rådgivningsprocessen med kunderne.

Kontakt os