Ny skattereform vedtaget – 5 vigtige elementer

Den 16. maj 2024 blev regeringens skattereform, “Mere attraktivt at arbejde,” vedtaget. Men hvad indebærer den egentlig for dig? Skattereformens elementer vil blive indfaset gradvist fra 2025 til 2030. I denne artikel vil Formues skattespecialist, Lars Brinch Jørgensen, fremhæve fem vigtige aspekter, du bør være opmærksom på i forhold til den nye skattereform. (alle beløbsgrænser i artiklen er i 2024-niveau)

1. Der indføres en ny mellemskat 

Fra indkomståret 2026 halveres den nuværende topskat på 15% til 7,5% for den personlig indkomst der ligger i intervallet 640.100 kr. til 776.500 kr. før AM-bidrag. Det er den nye mellemskat. 

For indkomst over 776.500 kr. tillægges en topskat på 7,5% så der samlet som hidtil betales en 15% topskat.  

2. Top-topskat er en realitet 

Fra indkomståret 2026 indføres top-topskat på 5% for den del af den personlige indkomst før AM-bidrag, der overstiger 2.588.300 kr. 

3. Beskatning af kapitalindkomst og aktieindkomst ændres ikke 

Den maksimale beskatning af aktieindkomst og kapitalindkomst er fortsat 42%.  Der er altså ikke en forøget beskatning på indkomst fra investeringer, hvad enten indkomsten stammer fra obligationer eller aktier.  

4. Boafgift ved arv til søskende reduceres og forhøjelse af grænsen for boafgift. 

Fra og med 2027 reduceres boafgiften ved arv til søskende fra de nuværende 36,25% til 15% som det er tilfældet ved arv til livsarvinger (børn, børnebørn og forældre). Boafgiften til nevøer og niecer reduceres ikke, men fastholdes på 36,25%. Hvad angår gaver til søskende ændres der ikke på reglerne, og gaver til søskende skal fortsat beskattes som personlig indkomst for modtageren. 

Den reducerede boafgift gør det billigere at generationsskifte til søskende, men også til nevøer og niecer, hvis det struktureres på den rigtige måde. Endelig forhøjes bundfradraget i et dødsbo fra 333.100 til 360.300 kr. i 2026, og yderligere til 388.200 kr. i 2029. 

5. Beskæftigelsesfradrag øges fra 2025 

Det generelle beskæftigelsesfradrag forhøjes fra 10,65% og er 12,75% fuldt indfaset i 2026, hvor det maksimale fradragsbeløb er forhøjet til 58.200 kr.

Med virkning fra 2025 forhøjes procentsats og størrelsen af det maksimale særlige beskæftigelsesfradrag for enlige. 

Der indføres et nyt beskæftigelsesfradrag for seniorer med virkning fra 2026. Det beskæftigelsesfradrag opnås de seneste to år forud for det år, hvor man når folkepensionsalderen. Fradraget indføres fra og med 2026 og er fuld indfaset i 2029. 

Nye beløbsgrænser og indfasning fremgår af skemaet.

Hvad betyder det for dig som kunde? 

Personer der driver deres virksomhed i selskabsform kan vælge at udlodde mere udbytte og samtidig reducere deres personlige indkomst til under grænsen for top-topskat. Tages der højde for selskabsskat vil den marginale beskatning af udbytte være 54,76% – stort set svarende til beskatning af personlig indkomst ved topskat. Men lavere end marginalskatten ved en top-topskat på omkring 60,5%. 

For nogle kunder bliver det nu endnu mere fordelagtigt at indbetale på fradragsberettigede pensionsordninger – og det er ikke kun dem der kommer til at betale top-topskat. I og med at beskatning af indkomst mellem 640.100 kr. og 776.500 kr. fremadrettet kun beskattes med mellemskat på 7,5% er der en ekstra skattemæssig fordel ved at indbetale den del af ens indkomst der overstiger 776.500 kr. på fradragsberettigede pensionsordninger – og denne fordel forøges yderligere for den del af ens indkomst der skal betales top-topskat af. 

Vi er klar til at hjælpe dig 

Formues rådgivere og specialister hjælper både nuværende og nye kunder trygt gennem den vedtagne skattereform, sådan at vi får kortlagt, hvad der er den mest optimale løsning for den enkelte kunde. Hvis du har spørgsmål eller behov for assistance er du velkommen til at kontakte os her.

 

 

Der er meget at tænke på, når du skal forvalte værdier på egen hånd.

Har du overblik over alt, der kan påvirke dine værdier?

Tag quizzen her

 

Lars Brinch Jørgensen Tax Specialist

Lars har beskæftiget sig med skatterådgivning indenfor generationsskifte og omstruktureringer, beskatning af investeringsprodukter, pensionsbeskatning, samt generel person- og selskabsbeskatning beskatning i 15 år.