Sådan optimerer du beskatningen af dine investeringer

December måned markerer årets afslutning, men inden vi siger farvel til 2023, er der nogle økonomiske aspekter, som kan være gavnlige for dig at tage stilling til. Formues skattespecialist Lars Brinch Jørgensen, deler her nogle vigtige overvejelser, der kan hjælpe dig med at optimere beskatningen af dine investeringer.

Få styr på aktieindkomsten

Har du i løbet af indkomståret 2023 modtaget udbytte fra aktier eller udloddende aktiebaserede investeringsbeviser samt realiseret gevinster fra aktier handlet på et reguleret marked eller udloddende aktiebaserede investeringsbeviser? I så fald kan det være fordelagtigt fra et skattemæssigt perspektiv at overveje realisering af eventuelle urealiserede tab på dine aktier eller udloddende aktiebaserede investeringsbeviser.

Din aktieindkomst beskattes i 2023 med 27 % af de første 58.900 kr. og 42% af aktieindkomst derover. For ægtefæller er beløbsgrænsen den dobbelte, 117.800 kr., uanset hvem af ægtefællerne der tjener aktieindkomsten.

Din skattepligtige aktieindkomst opgøres således:
  • Modtagne udbytter på aktier og udloddende aktiebaserede investeringsbeviser (minimumbeskattede fonde)
  • Summen af realiserede gevinster og tab på aktier og udloddende aktiebaserede investeringsbeviser (minimumsbeskattede fonde)
  • Årets værdiændring på lagerbeskattede aktiebaserede investeringsselskaber (akkumulerende fonde), der fremgår af Skattestyrelsens positivliste.

Tab, der er blevet realiseret i 2023, modregnes i de modtagne udbytter og realiserede gevinster. Dette medfører en reduktion af din skattepligtige aktieindkomst for 2023 og dermed også den aktieindkomstskat, du skal betale.

Salget skal være reelt 

Det tab, du realiserer ved at sælge en aktie eller et udloddende aktiebaseret investeringsbevis, opgøres som forskellen mellem salgssummen og den skattemæssige anskaffelsessum for aktien. Den skattemæssige anskaffelsessum beregnes som den købspris, du har betalt for aktien, da du købte den. Har du købt samme aktie i flere omgange, opgøres den skattemæssige anskaffelsessum som et gennemsnit af samtlige købesummer.

Når du sælger aktier, skal du være opmærksom på, at det skal være et reelt salg af den pågældende aktie. Hvis du vælger at tilbagekøbe aktien umiddelbart efter, kan du risikere, at Skattestyrelsen ikke skattemæssigt anerkender det oprindelige salg. Kriteriet for, at Skattestyrelsen anerkender salget, er, at du har løbet en markedsmæssig risiko. Det indebærer, at der har været en reel mulighed for kursudsving på aktien i perioden mellem salgstidspunktet og tilbagekøbstidspunktet. Ved salg og tilbagekøb inden for samme dag er der risiko for, at Skattestyrelsen underkender salget.

Du kan uden problemer vælge at købe andre aktier umiddelbart efter salget, og du kan også på et senere tidspunkt købe de solgte aktier igen.

Den økonomiske betydning

Hvis vi for eksempel ser på en enlig kunde, der har modtaget 50.000 kr. i udbytte og realiseret yderligere 150.000 kr. i kursgevinster på aktier, vil det give en samlet aktieindkomst på 200.000 kr., hvilket udløser aktieindkomstskat på 75.165 kr. Hvis kunden har en anden aktie med et urealiseret tab på 100.000 kr., som kunden vælger at sælge, vil kundens aktieindkomst falde fra 200.000 kr. til 100.000 kr., og aktieindkomstskatten reduceres tilsvarende til 33.165 kr.

Når din aktieindkomst beskattes med 42%, er det generelt en god idé at realisere tab for at reducere aktieindkomsten. Det er dog vigtigt at bemærke, at aktieindkomsten ikke bør reduceres til et beløb, der er lavere end progressionsgrænsen for 27% beskatning – det vil sige 58.900 kr. eller 117.800 kr. for ægtefæller.

Vær opmærksom på særreglerne

Hvis du ejer dit eget selskab og modtager udbytte herfra, skal du være opmærksom på, at realiserede tab fra børsnoterede aktier og udloddende aktiebaserede investeringsforeninger ikke kan bruges til modregning i aktieindkomsten, der er modtaget fra unoterede selskaber.

Hvis du ejer aktier, der skattemæssigt betegnes som unoterede aktier, men handles på en reguleret markedsplads som f.eks. Nasdaq First North, skal du være opmærksom på de nye skatteregler, der træder i kraft pr. 1. januar 2024 for sådanne aktier.

Fra 1. januar 2024 skal sådanne aktier behandles efter de samme skatteregler, som gælder for almindelige aktier, der handles på et reguleret marked – og det gælder også, selvom aktierne er købt før 1. januar 2024. Ændringen har betydning for, hvordan et realiseret tab på de unoterede aktier kan anvendes. Tab, der realiseres inden 31. december 2023, kan modregnes i din øvrige aktieindkomst. Hvis du har mere realiseret tab end gevinst, vil det overskydende tab blive omregnet til skatteværdi med en skatteværdi på 27% eller 42%, afhængig af tabets størrelse. Skatteværdien modregnes i andre indkomstskatter.

Fra 2024 vil realiseret tab på sådanne aktier følge reglerne for aktier, handlet på et reguleret marked, hvor realiseret tab kun kan anvendes til modregning i udbytter eller realiserede gevinster fra udloddende aktiebaserede investeringsbeviser eller aktier handlet på et reguleret marked.

Muligheden for at reducere aktieindkomsten ved at sælge aktier for at realisere et tab gælder alene for personer, der ejer aktier for frie midler. For investeringer, der er foretaget via Aktiesparekonto, pensionskonti eller for midler i selskaber, er der automatisk lagerbeskatning hvert år, så det har ingen betydning, om gevinst eller tab er realiseret eller urealiseret.

Husk kapitalindkomsten

Det er også muligt at optimere din kapitalindkomst, selvom mulighederne her er noget mere begrænsede. Din nettokapitalindkomst beregnes som summen af dine renteindtægter og -udgifter, realiserede kursgevinster på obligationer og udloddende obligationsbaserede investeringsbeviser samt de årlige urealiserede og realiserede kursgevinster og -tab på investeringsselskaber og akkumulerende investeringsbeviser. Dette gælder dog ikke gevinster og tab på de aktiebaserede investeringsselskaber og akkumulerende investeringsbeviser, der fremgår af Skattestyrelsens positivliste. Disse medregnes ved opgørelsen af din aktieindkomst.

Husk at være opmærksom på, at dine renteudgifter kan være steget, hvis du har omlagt realkreditlån i 2023 eller har fået tilpasset renten på et variabelt forrentet realkreditlån. I den forbindelse kan det være klogt at revurdere dine investeringer for at sikre, at det afkast, du opnår fra dine investeringer, er placeret i det skattemiljø, der er mest optimalt for dig. For eksempel er det ikke optimalt at få aktieindkomst, der beskattes med 42%, hvis du samtidig har negativ kapitalindkomst, hvor fradragsværdien kun er 25%.

Hvis du har spørgsmål eller behov for assistance vedrørende skatteforhold og dine investeringer, er du meget velkommen til at kontakte os her.

Er vi den rette partner for dig?

Ved at klikke dig igennem spørgsmålene nedenfor får du et bedre indblik i hvordan vi kan hjælpe dig. En af vores medarbejdere vil kontakte dig for en uforpligtende samtale når formularen er indsendt.


Spørgsmål 1 ud af 8

Spørgsmål 2 ud af 8.

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 4 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 5 ud af 8.

Spørgsmål 6 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 7 ud af 8.

Tak for dine svar! Med henblik på en uforpligtende samtale, vil en af vores medarbejdere kontakte dig inden længe.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores mails, kan du til enhver tid afmelde dig i bunden af en mail/SMS, eller ved at kontakte Formue kommunikasjon@formue.no. Du kan også afmelde via vores Privacy Policy. Læs mere om hvordan vi passer på dine personoplysninger i vores Privacy Policy her


Lars Brinch Jørgensen Tax Specialist

Lars har beskæftiget sig med skatterådgivning indenfor generationsskifte og omstruktureringer, beskatning af investeringsprodukter, pensionsbeskatning, samt generel person- og selskabsbeskatning beskatning i 15 år.

Kontakt os