Sådan sikrer du en smidig regnskabsafslutning for 2023

Skrevet af Tine Stryn Lund

Regnskabsåret nærmer sig sin afslutning – i hvert fald hvis du har kalenderårsregnskab. Det er derfor vigtigt at du starter forberedelserne af regnskabsafslutningen allerede nu. Hvis du ejer et selskab, er der tid og penge at spare, ved selv at forberede årsafslutningen. Formues Finance Manager Tine Stryn Lund anbefaler, at du gennemgår nedenstående liste inden regnskabsårets udløb og – hvis du anvender ekstern bogholder eller revisor, at du får afklaret opgavefordelingen.

Får du den ønskede sparring?

Dette er et vigtigt spørgsmål. Hos Formue hjælper vi gerne holdingselskaber, investeringsselskaber og simple ejendomsselskaber med den løbende bogføring, nødvendige afstemninger, udarbejdelse af den lovpligtige årsrapport samt indberetning til Erhvervsstyrelsen. Vi hjælper også gerne med udarbejdelse af bogføringsprocedurer hvis det er relevant, samt anden rådgivning.

Når du har et selskab, er du omfattet af kravene i bogføringsloven, herunder krav til:

  1. Beskrivelse af bogføringsprocedure
  2. Løbende afstemninger
  3. Regnskabsmateriale
  4. Digital bogføring inkl. digitale bilag

Krav om digital bogføring er ikke indført endnu, men det forventes at Erhvervsstyrelsen den 1. januar 2024 vil komme med en liste over godkendte bogføringssystemer, og at kravet om digital bogføring vil gælde fra 1. juli 2024, for selskaber som har regnskabsafslutning den 30. juni 2024. For selskaber med kalenderårsregnskaber (dvs. fra 1. januar til 31. december) vil kravet om digital bogføring være gældende fra 1. januar 2025. Den digitale fil/mappe kan genbruges fra år til år. Opbevaring af afstemninger og tilhørende bilag i denne mappe sparer dig (og revisor) for meget tid. Mappen kan deles med revisor, så der let gives adgang til opdateret materiale.

Fravalg af revision eller erklæring om udvidet gennemgang

Opfylder dit selskab to år i træk to af nedenstående betingelser, har du mulighed for at fravælge revision;

  1. En balancesum der ikke overskrider DKK 4 mio.
  2. En nettoomsætning der ikke overstiger DKK 8 mio.
  3. Under 12 ansatte

Vær opmærksom på at årsregnskabsloven er ændret pr.  1. januar 2023, så selskaber med en balancesum på over DKK 50 mio. ikke kan fravælge revision uanset om de opfylder betingelserne for omsætning og antal ansatte.

Revision skal kun fravælges, hvis der ikke er behov for, at regnskabet er forsynet med en revisionspåtegning.

Fravalg af revision af selskabets årsrapport er kun relevant for selskaber, der ikke har eksterne samarbejdspartnere (kreditinstitutter, investorer eller lign.) som har et ønske om, at årsrapporten er revideret.

For holdingselskaber som ejer 20% eller mere af et underliggende selskab skal dette underliggende selskab medtages når størrelsesgrænserne beregnes. Dette gør, at de fleste holdingselskaber med kapitalandele ikke kan fravælge revision.

Ved fravalg af revision opstilles selve årsrapporten på baggrund af bogføringen og der er som udgangspunkt ingen kontrol med om data eller beløb er korrekte.

Hos Formue Accounting Service vil vi naturligvis sikre os, at væsentlige poster i bogføringen er afstemt.

Formue Accounting Service kan udarbejde årsrapporter, herunder indberetning til Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen uden involvering af revisor hvis revisor er fravalgt.

Hvis ikke revisionspligten kan fravælges, kan du overveje om årsrapporten skal forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang i stedet for revision.

Fordelen ved at vælge udvidet gennemgang istedet for revision er prisen. Honorar til revisor vil kunne fastholdes eller reduceres, hvis udvidet gennemgang tilvælges. Revisor skal som udgangspunkt bruge mindre tid (= penge) på forhold som ikke middelbart giver værdi for regnskabet.

Udvidet gennemgang kan vælges af alle selskaber som er omfattet af klasse B. Klasse B selskaber er selskaber som opfylder to af følgende betingelserne to år i træk

  1. En balancesum der ikke overskrider DKK 44 mio.
  2. En nettoomsætning på under DKK 89 mio. eller
  3. Under 50 ansatte

Størstedelen af investeringsselskaber og holdingselskaber i Danmark er omfattet af klasse B, da de fleste har langt under 50 gennemsnitlige ansatte og en nettoomsætning på under kr. 89 mio. selvom de positive afkast af investeringer, herunder ejendomme og værdipapirer skal anses for en del af omsætningen. Erklæring om udvidet gennemgang skal udarbejdes af revisor. Formue Accounting Service kan udarbejde alle løbende afstemninger, bogføring samt opstilling af årsregnskabet og have kommunikationen med revisor.

Ønsker du årsrapporten færdiggøres?

Foråret kan være en hektisk periode for både revisor og ekstern bogholder. Sørg derfor for, at planen for regnskabsudarbejdelse og ikke mindst udlodning fra selskabet er afstemt med revisor eller ekstern bogholder. Der kan ikke ske udlodning til ejere før regnskabet er godkendt. Husk i øvrigt, at udlodning til kapitalejere skal indberettes til SKAT og desuden oplyses på selskabets selvangivelse.

Afstemning af balanceposter

Alle beløb i balancen skal afstemmes, herunder bank, tilgodehavender, og værdipapirer med videre. Derudover er det vigtigt at vurdere, om de bogførte værdier er rimelige, eller om der er behov for nedskrivning til en lavere værdi. Hvis dit selskab har driftsmidler og inventar, kan det være hensigtsmæssigt at gennemgå listen over disse aktiver for at identificere og fjerne dem, der ikke længere eksisterer. Dette vil ikke kun spare tid for revisoren, men også reducere revisorhonoraret.

Hvis dit selskab har momspligtige indtægter, vil der også være krav om afstemning af moms, herunder momssandsynliggørelse.

Afstemning af resultatopgørelsens poster

Er alle indtægter og omkostninger bogført, herunder også de indtægter og omkostninger, der ikke er indsat eller hævet i banken inden den 31. december? Alle indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, skal være medtaget (modkontoen er regulering af tilgodehavender, igangværende arbejder eller gæld).

Der er også krav om at afstemme løn i forhold til indberetningen til e-indkomst. Det er dog en god idé at have en konto for ikke-fradragsberettigede omkostninger og indtægter, da det letter opgørelsen af den skattepligtige indkomst, herunder indberetningen af selvangivelsen til SKAT

Kontrollerende transaktioner

Som en del af selskabets selvangivelse skal der oplyses om transaktioner (handel) med personer og selskaber, der ejer selskabet eller som selskabet ejer. Der skal kun ske indberetning af kontrollerende transaktioner hvis ejerandelen udgør mere end 50%. Så hvis selskabet ejes af to personer ligeligt, vil der ikke være kontrollerende transaktioner med ejerne. Hvis selskabet derimod ejes af en enkelt kapitalejer, vil transaktioner med kapitalejer, kapitalejerens ægtefælle eller børn være omfattet af oplysningspligten.

Vær desuden opmærksom på, at alle hovedaktionærer, som en del af sin personlige selvangivelse, er pligtig til at oplyse om kontrollerede transaktioner.

Formue Accounting Service har kompetencerne til at bogføre og foretage afstemninger, når det kommer til holdingselskaber, kapitalselskaber og de simple ejendomsselskaber (maksimalt en ejendom med en udlejning). Vi har desuden kompetencerne til regnskabsudarbejdelse og indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, samt opgørelse af den skattepligtige indkomst, herunder indberetning af selskabsselvangivelsen samt udbytteangivelsen. Formue Danmark samarbejder med revisorer og  mindsker administrationen af selskaber og sikrer, at love og andre krav overholdes. Ved komplicerede skatteforhold drøfter Formue Accounting Service dette med Formues skattespecialist, ligesom Formue har en juridisk specialist, som tager sig af de juridiske spørgsmål.

Hvis du har spørgsmål eller behov for assistance vedrørende bogføring og regnskab, er du meget velkommen til at kontakte os her.

Er vi den rette partner for dig?

Ved at klikke dig igennem spørgsmålene nedenfor får du et bedre indblik i hvordan vi kan hjælpe dig. En af vores medarbejdere vil kontakte dig for en uforpligtende samtale når formularen er indsendt.


Spørgsmål 1 ud af 8

Spørgsmål 2 ud af 8.

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 4 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 5 ud af 8.

Spørgsmål 6 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 7 ud af 8.

Tak for dine svar! Med henblik på en uforpligtende samtale, vil en af vores medarbejdere kontakte dig inden længe.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores mails, kan du til enhver tid afmelde dig i bunden af en mail/SMS, eller ved at kontakte Formue kommunikasjon@formue.no. Du kan også afmelde via vores Privacy Policy. Læs mere om hvordan vi passer på dine personoplysninger i vores Privacy Policy her


Kontakt os