Markedskommentar
April 2024
«En turbulent forårsmåned»

Christian Lie, chefstrateg

Markedsudvikling

April blev præget af svagere aktiemarkeder, stigende råvarepriser, høj geopolitisk usikkerhed og stigende markedsrenter. De økonomiske data var generelt bedre end forventet, men i en aftagende retning.

I løbet af årets første kvartal steg aktiemarkederne i takt med stigende forventninger til fremtidige renter, primært på grund af økonomisk fremgang i USA, Europa og Kina. I april førte nye negative inflationsoverraskelser i USA til, at rentestigningen begyndte at påvirke specielt de dele af aktiemarkedet, der er følsomme overfor renteændringer. April startede med høj optimisme blandt investorerne, og små skuffelser førte til en lille tilbagegang. Globale aktier faldt mest, med et fald på op til fem procent målt i dollar, men kurserne begyndte at stige igen, mod slutningen af måneden.

Det kinesiske marked var den bedste aktieregion i april, med en stigning efter positive nyheder fra industrien. Vækstaktier var månedens tabere globalt set – med et samlet fald på lidt over to procent målt i dollar ­– og det påvirkede også det amerikanske aktiemarked negativt i forhold til det europæiske, som er mere værdiorienteret. Forsyningssektoren var den bedste globalt set, med næsten to procent vækst i værdi, efterfulgt af defensive forbrugsvarer. De svageste sektorer inkluderede informationsteknologi, telekommunikation, ejendomme og energi, med kursfald på over fire procent målt i dollar.

Økonomiske lyspunkter kombineret med vedvarende inflation og stramme arbejdsmarkeder har ført til forventninger om, at renteniveauet, især i USA, vil forblive højt længere end tidligere antaget. Ved årets begyndelse prissatte investorerne seks til syv rentesættelser i 2024 i USA. I dag prissættes det til lidt over én rentenedsættelse, med øget sandsynlighed for, at næste ændring bliver en renteforhøjelse. Det har ført til højere markedsrenter, hvilket har påvirket kursudviklingen på obligationsmarkedet. Det gælder især statsobligationer, som er faldet med 3-4 procent siden årets begyndelse i USA, og globale virksomhedsobligationer, som nu er nede med 2,7 procent i samme periode. Denne tendens fortsatte i april, med et fald for virksomhedsobligationer på lidt over en procent. Højrenteobligationer er mindre følsomme overfor renteændringer, men påvirkes mere af risikopræmier og forventninger til gældsafviklingsevnen. Øget økonomisk optimisme har bidraget til at holde risikopræmierne lave, hvilket har ført til, at globale højrenteobligationer er oppe med næsten en halv procent indtil videre i år.

Uroen i Mellemøsten skræmte ikke investorerne særlig længe, og olieprisen faldt tilbage fra toppen tidligt i april. Andre råvaremarkeder oplevede en prisstigning, især ædle metaller og industrimetaller, som er steget med cirka tolv procent siden årets begyndelse. Dette kan tilskrives geopolitisk usikkerhed og tegn på bedring i den kinesiske og globale industri. Eksempelvis steg kobberprisen tretten procent alene i april.

Den økonomiske situation:

Bank of Americas samlede indikator for mere end firs økonomiske og finansielle faktorer faldt marginalt fra marts til april, men 82 procent af dataene var stadig neutrale eller positive. Det er vel nok det mest optimistiske signal for verdensøkonomien og finansmarkederne i to år.

Globale indkøbschefsindekser (PMI) viste en forbedring både i industri- og servicesektoren ved starten af april. Samleindekset for begge lå på det tidspunkt, på 52,3 point, som er godt inden for det, der defineres som fremskridt, og det højeste niveau siden juni sidste år.

Tegn på forbedring i den globale økonomi, stigende råvarepriser og stramme arbejdsmarkeder peger ikke mod rentenedsættelser fra centralbankerne. Tværtimod vil stigende efterspørgsel efter varer, tjenester og arbejdskraft kunne lægge yderligere pres på ressourcer og lønninger, hvilket igen kan bidrage til at holde inflationen på et højere niveau end centralbankerne er komfortable med. Konsumprisstigningen i april var på 3,48 procent i USA, 2,4 procent i eurozonen og 3,9 procent i Norge. Ved starten af maj blev finansmarkederne rystet af, at væksten i lønningerne i USA steg til 4,8 procent.

BNP-væksten for første kvartal i USA så ved første øjekast skuffende ud på 1,6 procent, et fald fra 3,4 procent i fjerde kvartal 2023. Tallene blev dog påvirket af svage eksportdata og lagerjusteringer, som begge er usikre datasæt. Det vigtigste var, at det private forbrug og investeringerne viste fornyet styrke. Det indikerer, at lav ledighed, god realløn vækst og ekspansiv finanspolitik fortsat støtter god udvikling i den amerikanske økonomi. En indikator for BNP-væksten i indeværende kvartal viser i øjeblikket en vækst på 3,3 procent.

At inflationen er faldet mere, og økonomien er relativt svagere end i USA, taler mere for snarlige rentenedsættelser fra ECB end fra Fed og Norges Bank. At den amerikanske centralbank også synes at være mere bekymret for inflation igen, har bidraget til markant styrkelse af den amerikanske dollar. Den importvægtede dollarkurs er steget med over fire procent siden årets begyndelse, heraf tre procent mod euroen og elleve procent mod den japanske yen. Den norske krone er svækket med ni procent mod dollaren og over fem procent mod euroen i år.

Højdepunkter april 2024

Kommentaren fortsætter nedenfor

-0,39% Global aktieindeks (DKK)
-0.16% Nordisk aktieindeks (DKK)
-1,79% Global obligationsindeks
-0,32% Nordisk obligationsindeks

Udsigter for finansmarkederne:

Bruger vi rammerne med de seks forskellige drivkræfter, jeg har beskrevet i mine tidligere månedskommentarer, er billedet positivt, men blandet. Det er dog sjældent, at alt peger i den rigtige retning.

 

  • Amerikanske renter er fortsat stigende. Goldman Sachs peger på, at yderligere stigning i markedsrenterne vil udgøre en trussel for yderligere fremgang på aktiemarkederne.

 

  • Økonomiske indikatorer peger i den rigtige retning, og indtil videre i år har investorer accepteret rentestigningen, fordi de økonomiske udsigter og virksomhedsindtjening forbedres.

 

  • Netop derfor kan forventningerne til indtjening være afgørende, og antallet af indtjeningsestimater, der justeres op, øges nu i forhold til dem, der justeres ned.
  • Vurderingen af aktier faldt marginalt uden for Norge i april, men må stadig siges at være i den dyre ende, især i USA – og dermed delvist også for globale aktier. Prisen er ikke så høj, at den er til hindring for yderligere fremgang, men igen vil dette afhænge af, at økonomien og virksomhedsindtjeningen ikke svigter.

 

  • Risikopræmierne for globale højrenteobligationer er på trods af en opgang i april stadig på lave niveauer. Dette afspejler forventningen om få misligholdelser fra udstederne. Lave risikopræmier begrænser muligheden for yderligere kursstigninger og øger følsomheden overfor skuffelser.

 

  • Investorstemningen har dæmpet sig gennem april og er mere eller mindre neutral.

 

Højere renter giver midlertidige kursfald for obligationsfonde, men gør samtidig det forventede afkast de næste år mere attraktivt. Bedring i økonomien og vedvarende fokus på inflation dæmper obligationskurserne på kort sigt, men er samtidig en positiv impuls til aktiemarkedet.

Som sædvanlig taler dette for en bred portefølje med både fugl og fisk.

 

Aktiemarkedet i figurer

Rentemarkedet i figurer

Marked & Investering

Fire fordele ved diskretionær forvaltning

Når du vælger mellem rådgivende og diskretionær forvaltning, bestemmer du, hvor meget du ønsker at være involveret i dine investeringsbeslutninger. Hvis du foretrækker at uddelegere beslutninger, kan diskretionær forvaltning være det rigtige valg for dig. Her forklarer vi mere detaljeret, hvad denne forvaltningsmetode indebærer – og nævner fire af fordelene.

Læs mere